Fall 2017 Women's League

Game Results

Sheng jian win 10 - 9

xiao long bao win 14 - 13

Xiao Long bao win 9 - 6

Sheng jian win 11 - 7

Sheng jian win 19 - 6

Game 6

Game 7

Game 8

Game 9

Game 10

Game 11

Game 12